Misja

Być wyższą uczelnią przyjazną studentowi, oferującą w ramach wspólnoty akademickiej wykształcenie o jak najwyższej jakości w obszarze wszechstronnego kształcenia filologicznego i innych nowoczesnych nauk rozwijających oraz doskonalących umiejętności potrzebne w pracy zawodowej oraz umożliwiające podjęcie dalszych wyzwań edukacyjnych.”

„najwyższa jakość kształcenia” – Uczelnia dąży do zapewnienia jak najwyższej jakości kształcenia poprzez dbałość o dobór kadry dydaktycznej oraz wysoki standard infrastruktury dydaktycznej. Uczelnia zabiega, aby w jej murach pracowali wykładowcy o wysokich predyspozycjach zawodowych, posiadający profesjonalną wiedzę w wybranym polu badawczym oraz umiejętności pedagogiczne i metodyczne. Trzon kadry stanowią osoby o bogatym dorobku naukowym, w codziennej pracy dydaktycznej wspierają ich młodzi wykładowcy – absolwenci najlepszych uczelni filologicznych w kraju. Podstawowym kryterium oceny kwalifikacji wykładowców są efekty procesu dydaktycznego osiągnięte w ramach zajęć realizowanych w Uczelni oraz mierzalne wyniki okresowych badań jakości kształcenia.

Przedmiotem troski Uczelni jest zapewnienie studentom i wykładowcom jak najlepszych warunków kształcenia poprzez inwestowanie w nowoczesne budynki dydaktyczne o dogodnej lokalizacji, zapewnienie dostępu do infrastruktury socjalnej, zapewnienie nowoczesnych środków technicznych wspierających proces nauczania.

„wspólnota akademicka” – wspólnotę akademicką tworzą kadra dydaktyczna, pracownicy Uczelni oraz studenci. Relacje między nimi opierają się w założeniach na otwartości i wzajemnym szacunku przy jednoczesnym zrozumieniu ról organizacyjnych. Uczelnia dąży do zapewnienia warunków do współuczestniczenia studentów w podejmowaniu istotnych decyzji organizacyjnych i programowych, budowania warunków do efektywnego komunikowania się z władzami, rozwiązywania problemów społeczności studenckiej. Wartości uznawane jako ważne przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w stosunku do wszystkich osób tworzących wspólnotę uczelnianą to: uczciwość, szacunek, lojalność, rzetelność, szczerość, życzliwość, zaufanie, sprawiedliwość.

„nowoczesność” – celem Uczelni jest dostarczać studentom wszechstronnego interdyscyplinarnego wykształcenia, którego podstawą jest nauczanie języków obcych. Programy studiów odzwierciedlają wymogi kształcenia akademickiego charakterystycznego dla studiów filologicznych przygotowane tak, by godzić je z oczekiwaniami współczesnego rynku pracy.

powr?t na pocz?tek strony

Założyciel

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego powstała z inicjatywy poznańskiego środowiska filologicznego. Formalnym założycielem Uczelni jest Verbum sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 59, podmiot posiadający bogate tradycje w zakresie kształcenia językowego, działający na terenie Wielkopolski począwszy od 1995 roku.

 

powr?t na pocz?tek strony

Prawne podstawy działalności

W roku 1998 założyciel złożył wniosek o dokonanie wpisu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu do rejestru uczelni niepaństwowych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 27 czerwca 2000 roku Uczelnia uzyskała wymagany wpis pod numerem 40. Decyzja Ministra Edukacji Narodowej określa ogólny kierunek działalności Uczelni jako „kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych w specjalnościach: 1. filologia angielska, 2. filologia germańska”. Decyzja podjęta została na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. nr 96, poz. 590 i z 1998 r. nr 106, poz. 668).

 

W roku 2008 Uczelnia zmieniła nazwę na:

"Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego"

 

powr?t na pocz?tek strony

Zakres kształcenia

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego kształci studentów w zakresie następujących specjalności: filologia angielska, filologia germańska, filologia hiszpańska, filologia japońska oraz sinologia. W ramach wybranej specjalności studenci mają do dyspozycji szereg specjalizacji. Studia w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego trwają trzy lata w trybie stacjonarnym, natomiast w trybie niestacjonarnym trzy lata lub trzy i pół roku w zależności od wybranej specjalizacji. Absolwenci studiów I stopnia uzyskują tytuł licencjata, studiów II stopnia tytuł magistra. Zależnie od wybranej specjalności i specjalizacji mogą uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 (Dz.U.09.50.400).

powr?t na pocz?tek strony

Uprawnienia zawodowe

Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia absolwenci Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego, którzy ukończyli specjalizację nauczycielską:

  • na studiach I stopnia:

posiadają kwalifikacje do nauczania języka obcego w ramach wybranej specjalności w przedszkolach, szkołach podstawowych.

 

  • na studiach II stopnia:

posiadają kwalifikacje do nauczania języka obcego w ramach wybranej specjalności w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach zasadniczych, placówkach oświatowo-wychowawczych, gimnazjach, szkołach średnich zawodowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, szkołach policealnych i pomaturalnych, zakładach kształcenia nauczycieli, placówkach doskonalenia nauczycieli za wyjątkiem nauczycielskich kolegiów języków obcych.

powr?t na pocz?tek strony

Działalność naukowa

Ustawa o szkolnictwie wyższym zawodowym nie nakłada na Uczelnię obowiązku prowadzenia badań naukowych. Niemniej jednak Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego działając zgodnie z tradycją akademicką podjęła kroki, których celem jest prowadzenie działalności badawczej w zakresie specjalności kształcenia.

IV Forum Kultury Słowa
W 2001 roku, wspólnie z Radą Języka Polskiego przy prezydium Polskiej Akademii Nauk, Uczelnia była organizatorem IV Forum Kultury Słowa, poświęconego zagadnieniom perswazji w języku naturalnym. Dokumentem konferencji jest wydana wspólnie publikacja.

34 edycja Poznań Linguistic Meeting
WSJO wspólnie z Instytutem Filologii Angielskiej jest organizatorem 34 edycji znanej międzynarodowej konferencji lingwistycznej poświęconej w tym roku głównie zagadnieniom fonetyki i fonologii współczesnego języka angielskiego. Przedstawicielem WSJO w Komitecie Organizacyjnym Konferencji obok badaczy brytyjskich, amerykańskich oraz austriackich jest prof. dr hab. Waldemar Marton.

Konferencja „Sztuki piękne w III Rzeszy”
W dniach 18 marca – 8 kwietnia 2003 miała miejsce organizowana przez Uczelnię konferencja naukowa poświęcona sztukom pięknym w hitlerowskich Niemczech.  Na całość prezentacji składały się trzy projekty:

  • wystawa prezentująca zagadnienia oficjalnie uznawanej sztuki w hitlerowskich Niemczech w jej tradycyjnie pojmowanych formach: malarstwie, grafice i rzeźbie; prezentująca dorobek sztuki napiętnowanej; zamysły architektoniczne oraz uwarunkowania społeczne, a wszystko to w kontekście funkcji, jakie niemiecki totalitaryzm wyznaczył sztuce. Wystawę zorganizowano w Galerii Piekary, mieszczącej się w budynku Uczelni;

  • cykl naukowych wykładów poświęconych tematyce sztuki, filmu, propagandy i literatury wygłaszanych przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza;

  • pokaz filmów „Sztuka filmowa w III Rzeszy” prezentujący dorobek niemieckiej kinematografii zarówno poprzez dzieła dokumentalne Leni Riefenstahl („Triumf woli”, „Olimpiada”) jak i filmy fabularne typowo propagandowe o charakterze antypolskim, antyżydowskim, antybrytyjskim.

Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem środowisk naukowych miasta Poznania, była szeroko komentowana w lokalnych mediach. Jesienią 2003 ukaże się publikacja podsumowująca konferencję.Udział pracowników WSJO w konferencjach naukowych
 

  1. Poznań Linguistic Meeting (2001 r.), dr Jarosław Weckwerth wygłosił referat pod tytułem: Constraints and Preferences and Jaw Oscilation”.

  2. 11th IATEFL Conference (2002 r.), dr Paweł Scheffler wygłosił referat pod tytułem: Everything you should know about tense but were never taught”.

  3. Udział w konferencji „Dydaktyka fonetyki języka obcego na poziomie licencjackim” w Soczewce (11 – 13.05.2001), wygłoszenie referatu pt. „Multimedia w dydaktyce języka niemieckiego – stan obecny i propozycje na przyszłość” (dr Beata Mikołajczyk, dr Sławomir Piontek).

  4. Publikacja materiału pokonferencyjnego pt.: „Multimedia – ich rola i miejsce w dydaktyce fonetyki języka niemieckiego” (dr Beata Mikołajczyk, dr Sławomir Piontek).

 

Wykłady otwarte
W ramach działalności naukowej odbyły się liczne wykłady otwarte pracowników Uczelni oraz zaproszonych gości m.in. prof. Norberta Oellersa z Uniwersytetu w Bonn, dra Leopolda Decleoedt z Uniwersytetu Wiedeńskiego, dra Andrzeja Byrta, Wiceministra Spraw Zagranicznych RP. W ramach wykładów poruszano różnorodną tematykę z zakresu translacji, tradycji literackiej, zagadnień językoznawstwa diachronicznego i synchronicznego, kultury europejskiej.

Publikacje naukowe
W 2003 opublikowany zostanie pierwszy numer rocznika „Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Języków Obcych”, które stanowić będą zbiór artykułów naukowych autorstwa pracowników WSJO oraz badaczy współpracujących z Uczelnią. Przy udziale Uczelni wydana została również „Gramatyka angielska w jednym zdaniu” dra Pawła Schefflera.

 

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia